Your search results

Betingelser & Vilkår

Betingelser for brug af hjemmesiden og Brugervilkår for hjemmesiden

LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT INDEN DU BRUGER HJEMMESIDEN

Disse betingelser fastlægger betingelserne for din brug af vores hjemmeside, www.boligsydspanien.com, uanset om du er gæst eller registreret bruger. Brug af hjemmesiden inkluderer adgang til, browsing og/eller registrering på hjemmesiden.

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt før du begynder at bruge vores hjemmeside, da betingelserne vil gælde for din brug af siden. Vi anbefaler, at du printer en kopi af betingelserne til senere brug.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du disse betingelser og bekræfter, at du vil overholde dem.

Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte vores hjemmeside.

Andre vilkår der finder anvendelse

Disse betingelser henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores hjemmeside:

Vores Privatlivspolitik, som fastlægger vilkårene for, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi modtager om dig eller som du oplyser os om, jf. LOV nr 429 af 31/05/2000 Gældende Persondataloven.

 • Vores Brugervilkår for hjemmesiden, som beskriver den tilladte og ikke tilladte brug af vores hjemmeside. Når du bruger vores hjemmeside, skal du overholde disse brugervilkår.

Ændringer til disse betingelser

Disse betingelser kan til enhver tid ændres ved tilføjelser til denne side.

Tjek venligst denne side jævnligt for sådanne ændringer, da de vil være bindende for dig.

Ændringer af hjemmesiden

Vi opdaterer hjemmesiden løbende, og indholdet kan ændres til enhver tid. Bemærk dog, at indholdet på hjemmesiden kan være forældet, og at vi ikke er forpligtede til at opdatere hjemmesiden.

Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på hjemmesiden vil være uden fejl eller forglemmelser.

Adgang til hjemmesiden

Hjemmesiden er tilgængelig uden beregning.

Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på den altid vil være tilgængeligt uden forstyrrelser. Adgang til hjemmesiden er tilladt midlertidigt. Vi kan suspendere, tilbagekalde, afbryde eller ændre enhver del af vores hjemmeside uden varsel. Vi påtager os ikke ansvaret for, at hjemmesiden måtte være utilgængelig i kortere eller længere tid uanset årsag og tidspunkt.

Du er selv ansvarlig for at foretage de nødvendige foranstaltninger for at kunne få adgang til vores hjemmeside.

Du er også selv ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår vores hjemmeside gennem din internetforbindelse, er opmærksom på disse betingelser og andre gældende vilkår, og at de overholder disse.

Din konto og password

Hvis du vælger eller har modtaget et burger-id, password eller anden oplysning, der indgår som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådan information fortroligt. Du må ikke dele sådanne oplysninger med tredjepart.

Vi kan til enhver tid deaktivere et bruger-id eller password, uanset om det er valgt af dig eller allokeret af os, hvis du efter vores rimelige vurdering har overtrådt nogen bestemmelser i disse betingelser, særligt de vilkår, der fremgår af Brugervilkår for hjemmesiden vedrørende ikke tilladt brug og indholdsstandarder. Læs venligst de førnævnte brugervilkår og punktet “Opsigelse og ophævelse” nedenfor for yderligere information.

Hvis du ved eller mistænker, at andre end dig selv kender dit burger-id eller password, skal du straks give os besked via e-mail til info@boligsydspanien.com.

Nyhedsbreve og service

Ved oprettelse af en profil på sited, accepterer du vores Betingelser & Vilkår og giver hermed smatykke til at modtage e-mails fra www.boligsydspanien.com.

Ikke bindende information

Indholdet på hjemmesiden er alene beregnet som generel information. Det er ikke hensigten at give/yde rådgivning. Du bør søge professionel rådgivning eller specialistrådgivning, før du foretager dig noget – eller undlader at foretage dig noget – på grundlag af indholdet på hjemmesiden.

Selvom vi gør os umage for at opdatere informationer på hjemmesiden, garanterer vi ikke – hverken eksplicit eller implicit – at indholdet på vores hjemmeside er præcist, fuldstændigt eller opdateret.

Ansvarsbegrænsning

Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, bedrageri eller svig eller noget anden ansvar som ikke kan udelukkes eller begrænses efter dansk ret.

I det omfang loven tillader det, ser vi bort fra alle betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår, som kan gælde for vores hjemmeside eller indhold på hjemmesiden i medfør af lov, hvad enten de er udtrykkelige eller implicitte.

Vi fraskriver os ansvaret over for enhver bruger for ethvert tab eller skade inden for eller uden for kontrakt, som følge af pligtforsømmelse eller andet, selv hvis det er forudsigeligt, hvis tabet eller skaden opstår som følge af eller i forbindelse med:

 • brug af eller manglende mulighed for brug af vores hjemmeside eller
 • brug af eller tillid til indhold på vores hjemmeside.

Hvis du benytter hjemmesiden i erhvervsmæssig henseende, bemærk især at vi fraskriver os ansvar for:

 • tab af profit, salg, forretning eller omsætning,
 • driftstab,
 • tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme eller
 • ethvert indirekte tab eller følgeskade.

Hvis du er forbruger, bemærk venligst, at vi kun stiller vores hjemmeside til rådighed for hjemmebrug og privat brug. Det er ikke tilladt at benytte hjemmesiden til kommercielle eller erhvervsmæssige formål, og vi har ikke ansvar over for dig for tab af profit, tab af forretning, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet på hjemmesider, som vi linker til på hjemmesiden. Sådanne links skal ikke forstås som vores anbefalinger af de pågældende hjemmesider. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skade, der følger af din brug af disse hjemmesider.

Forskellige begrænsninger og anvarsfraskrivelser vil gælde for ansvar, der opstår som følge af levering af varer til brug for dig, hvilket vil blive fastsat i vores Betingelser for køb via hjemmesiden.

Virus

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside er sikret mod eller fri for fejl eller virusser. Du er ansvarlig for at konfigurere dit it-udstyr, computerprogrammer og platform for at kunne tilgå vores hjemmeside. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

Det er ikke tilladt at misbruge vores hjemmeside ved bevidst at introducere vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindede eller teknisk skadelige. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server, hvor vores hjemmeside er gemt, eller nogen anden server, computer eller database, der er forbundet med vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et overbelastningsangreb eller et distribueret overbelastningsangreb. Ved brud på denne bestemmelse, vil du begå en strafbar handling, jf. den danske straffelov. Vi vil anmelde sådanne overtrædelser til den relevante efterforskningsenhed, og vi vil samarbejde med myndighederne om at afsløre din identitet til dem. I tilfælde af sådanne overtrædelser vil din ret til at benytte vores hjemmeside straks ophøre.

Links til vores hjemmeside

Du må godt linke til vores hjemmeside på en fair og lovlig måde, der ikke skader eller udnytter vores omdømme.

Det er ikke tilladt at linke på en måde, der giver indtryk af enhver form for forbindelse med os, godkendelse eller anbefaling fra os, hvor dette ikke er tilfældet.

Du må ikke linke til vores hjemmeside på en hjemmeside, der ikke er ejet af dig.

Vores hjemmeside må ikke indlemmes (frames) på en anden hjemmeside, ligesom du ikke må linke til andre dele af vores hjemmeside end forsiden.

Vi forbeholder os ret til at trække en tilladelse til at linke til vores hjemmeside tilbage uden varsel.

Den hjemmeside, hvorfra du linker, skal på alle punkter overholde indholdsstandarderne som fastlagt i vores Brugervilkår for hjemmesiden.

Hvis du ønsker at benytte indhold fra vores hjemmeside på anden vis end angivet ovenfor, kontakt venligst Info@boligsydspanien.com

Tredjepartslinks og ressourcer på hjemmesiden

Hvor vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der er stillet til rådighed af tredjeparter, er sådanne links alene stillet til rådighed til din orientering.

Vi har ikke kontrol over, og vi påtager os ikke ansvar for indholdet på sådanne sider og ressourcer.

Lovvalg

Hvis du er forbruger, bemærk venligst at disse betingelser, indholdet og udformningen heraf er reguleret af dansk ret. Det er aftalt, at danske domstole vil have ikke-eksklusivt værneting.

Hvis du er erhvervsdrivende, vil disse betingelser, indholdet og udformningen heraf (og enhver tvist eller krav uden for kontrakten) være omfattet af dansk ret. Det er aftalt, at danske domstole vil have ikke-eksklusivt værneting.

Tvister

Europa Kommissionen har introduceret en online platform til konfliktløsning for forbrugere. Denne platform er fuld tilgængelig gennem websiden: (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Du kan bruge denne webside til at løse en hvilken som helst tvist eller uoverenstemmelse du måtte have med Bolig Sydspanien.

Brugervilkår for hjemmesiden

Disse Brugervilkår for hjemmesiden fastlægger vilkårene mellem dig og os for din adgang til www.sydspanien.com (vores hjemmeside). Disse Brugervilkår for hjemmesiden gælder for alle brugere af og besøgende på vores hjemmeside.

Din brug af vores hjemmeside indebærer din accept af alle vilkår i disse brugervilkår, herunder at underkaste dig vilkårene, der supplerer vores Betingelser for brug af hjemmesiden.

Selskabet bag hjemmesiden www.boligsydspanien.com er Bolig Sydspanien, et selskab registreret i Danmark og under CVR nummer 28562055.

Brugervilkår for hjemmesiden

Det er kun tilladt at benytte hjemmesiden til lovlige formål. Det er ikke tilladt at anvende hjemmesiden

 • på nogen måde, der krænker nogen lokal, national eller international lov eller regulering, som finder anvendelse,
 • på nogen made, der er ulovlig eller svigagtig eller som har et ulovlig eller svigtagtigt formål eller virkning,
 • med det formal at skade eller forsøge at skade mindreårige på nogen måde,
 • til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, som ikke overholder vore Indholdsstandarder,
 • til at overføre eller bevirke sending af enhver uanmodet eller uautoriseret reklame eller markedsføringsmateriale eller enhver anden form for lignende henvendelse (spam),
 • til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller anden form for skadelige programmer eller lignende computerkode, der er designet til at påvirke driften af enhver computer software eller hardware negativt.

Du accepterer også

 ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller gensælge nogen del af vores hjemmeside i strid med bestemmelserne i vores Betingelser for brug af hjemmesiden

 • Enhver del af vores hjemmeside,
 • Ethvert udstyr eller netværk hvor vores hjemmeside er gemt,
 • Ethvert stykke software brugt til etablering af vores hjemmeside eller
 • Ethvert udstyr eller netværk eller software ejet af eller brugt af en tredjepart.

Opsigelse og ophævelse

Vi afgør egenhændigt om der er sket et brud på disse brugervilkår for brug af hjemmesiden gennem din brug af hjemmesiden. Når et brud på disse brugervilkår er konstateret, kan vi iværksætte de foranstaltninger, som vi finder passende.

Manglende overholdelse af disse Brugervilkår for hjemmesiden medfører et brud på Betingelser for brug af hjemmesiden, efter hvilke du må anvende vores hjemmeside, og kan medføre, at vi sletter din profil.

Ændringer af disse Brugervilkår for hjemmesiden

Disse brugervilkår kan til enhver tid ændres ved tilføjelser til denne side. Tjek venligst denne side jævnligt for sådanne ændringer, da de vil være bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i disse Brugervilkår for hjemmesiden kan også blive afløst af bestemmelser eller meddelelser, der er slået op andre steder på hjemmesiden.

Kontakt os

Du kan kontakte os via følgende e-mailadresse: Info@boligsydspanien.com